CANDIDATURA ELECCIONES MUNICIPALES 2019


presentamos a nuestros candidatos

Nº1 ELVIRA "NUESTRA CANDIDATA A LA ALCALDIA"

Nº2 ISRA

Nº3 LUCIA

Nº4 FRANNº5 SHARAY

Nº6 TERE

Nº7 PACO


Nº8 MARU

Nº9 RICARDO

Nº10 NOEL


Nº11 PILAR

Nº12 FERNANDO

Nº13 MARÍA


Nº14 EULOGIO

Nº15 ROSARIO

Nº16 JULIAN


Nº17 CONCHI

Nº18 RUBÍ